top of page

GET READY FOR STANAG 6001

SPEAKING NA SLP 1

Délka testování této dovednosti: přibližně 10 minut

Tato část zkoušky zahrnuje 2 části: 

1. Introduction (představení se)

2. Role-play (sehrání situační role - kandidát vede dialog s jedním ze zkoušejících, je schopen vyjádřit se v běžných každodenních situacích, např. rezervace hotelu, zakoupení jízdenky atd.)

Okruhy na úroveň SLP 1:

 • základní zdvořilostní fráze

 • základní osobní údaje – domov, rodina, přátelé

 • základní údaje o zaměstnání – pracovní náplň, pracoviště

 • bydlení – dům, byt

 • volný čas – sport, zájmy a záliby

 • jídlo, restaurace – objednávky, zvyklosti

 • cestování – dovolená, prázdniny, dopravní prostředky

 • služby – získávání informací, vyřizování telefonátů; ubytování, nákupy, restaurace

 • počasí, denní čas, roční období

 • společnost – pozvánky, rezervace, omluvy

 • zdraví – návštěva lékaře, nemocnic, lékárny

Schopnosti kandidáta na úrovni SLP 1 z ústního projevu:

Kandidát je schopen

 • použít základní zdvořilostní fráze

 • podat informaci, požádat o informaci 
  podat výčet

 • vyjádřit souhlas, spokojenost a nespokojenost

 • vyjádřit základní potřeby (požádat o zboží, služby a pomoc, domluvit si schůzku, objednat si jídlo, zajistit ubytování a dopravu, koupit zboží apod.)

 • požádat o zopakování a vysvětlení

Kandidát neumí gramaticky správně vyjádřit časové roviny – kromě přítomného času. Vyjadřuje se v krátkých často izolovaných větách.

SPEAKING NA SLP 2

Délka testování této dovednosti: přibližně 15 minut

Tato část zkoušky zahrnuje 2 části: 

1. Introduction (představení se)

2. Role-play (sehrání situační role - kandidát vede dialog s jedním ze zkoušejících, je schopen vyjádřit se v běžných každodenních situacích, např. rezervace hotelu, zakoupení jízdenky atd.)

3. IGT - Information Gathering Task (úkol na získávání a sdělování informací) - kandidát vede rozhovor (pokládá otázky) s jedním ze zkoušejících a poté získané informace interpretuje druhému zkoušejícímu

Požadavky na slovní zásobu a tematické okruhy v cílovém jazyce na úrovni SLP 2:

 • osobní údaje, rodina  – prezentace základních osobních údajů (včetně dosaženého vzdělání), jazykových znalostí, informací o rodinných příslušnících apod.

 • zaměstnání, pracoviště – pracovní zařazení, specializace, povinnosti, kariéra, kolegové, školení, tréninkové programy apod.

 • bydlení – popis domu, bytu, pokoje; vyjádření spokojenosti, představ, přání ve vztahu k bydlení, zajištění ubytování a služby s tím spojené

 • doprava a cestování – dopravní prostředky, vyřizování oficiálních záležitostí, vyžádání pomoci, získání základních informací o spojení a službách při cestování, turistika apod.

 • nákupy – oděvy, dárky; vyjádření přání, reklamace; vyřizování záležitostí v bance, směnárně, placení apod.

 • volný čas, zábava – koníčky, dovolená, zvyky, tradice, preference

 • životní prostředí – počasí, život ve městě a na venkově, orientace ve městě

 • zdraví a nemoci – návštěva u lékaře, lékárna apod.

 • jídlo, restaurace – objednávky

 • společnost – policie, žádost o práci, úřední nařízení, úřady a jejich zaměstnanci

 • média – noviny, časopisy, televize, rozhlas

 • základní vojenská terminologie s přihlédnutím k vojenské odbornosti kandidáta – základy vojenské zdvořilosti, hodnosti, názvy druhů vojsk

 

Schopnosti kandidáta na úrovni SLP 2 z ústního projevu:

Kandidát je schopen

 • popsat osoby, místa a věci

 • vyprávět v minulém, přítomném a budoucím čase

 • uvádět fakta

 • vyjádřit pocity

 • podat vysvětlení, instrukce a pokyny

 • vyjádřit názor

 • podat stížnost, vyjádřit vděk

 • poradit, navrhnout, doporučit

 • uspořádat věty do ucelené pasáže v délce odstavce

SPEAKING NA SLP 3

Délka testování této dovednosti: přibližně 20 - 25 minut

Kandidát je zkoušen dvoučlennou komisí a ústní projev kandidáta je nahráván.   

Zkouška z ústního projevu se skládá z těchto tří částí:

 

1. Introduction

Kandidát se představí, sdělí základní údaje o své osobě, o své rodině a své práci. Zkoušející vedou s kandidátem konverzaci o typických každodenních tématech z jeho osobního i pracovního života. Mohou být přezkušovány tyto dílčí dovednosti: vyprávění v přítomnosti, minulosti, budoucnosti, instrukce, porovnání, popis. 

2. Interview

Rozhovor je zaměřen na kandidáta a oblast jeho zkušeností, poté se přechází ke všeobecnějším tématům. V této části zkoušky se také hovoří o současném dění doma i ve světě. Nejdříve je kandidát dotazován na to, co ho v současném dění zaujalo a proč, jak si myslí, že se bude diskutovaná událost vyvíjet. Poté se zkoušející zeptá na konkrétní současný problém (buď ve světě nebo v ČR) a na názor kandidáta.   

3. Debate 

Kandidát debatuje s jedním ze zkoušejících na dané téma. Prezentuje svůj vlastní názor a rozvíjí své argumenty. Od kandidáta na úrovni 3 se očekává, že srozumitelně objasní svůj názor na konkrétní i abstraktní úrovni, bude reagovat i na argumenty zkoušejícího (může souhlasit i nesouhlasit), a také bude zvažovat a formulovat možné situace (hypotéza).

Od kandidáta na úrovni 3 se očekává, že bude správně používat formální i neformální jazyk k prezentování a obhájení svých názorů, bude schopen reagovat na námitky zkoušejících a vyjádřit hypotetické situace. Je schopen vést monolog na určité téma.

Požadavky na slovní zásobu a tematické okruhy v cílovém jazyce na úrovni SLP 3:

 • zaměstnání a odbornost – vzdělání, školení, administrativa, praxe, žádost o práci

 • vzdělávání – vzdělávací systém, rovnoprávnost, různorodost, porovnání

 • aktuální problematika AČR – změny, vývoj; AČR a společnost

 • politika – domácí a zahraniční; EU, NATO, demokratické principy

 • ekonomika – domácí a zahraniční; obchodní vztahy, trhy

 • věda a společnost, vývoj společnosti

 • zdravotnictví

 • kultura a společnost

 • životní prostředí

 • problematika minorit, migrace, lidská práva, multikulturalismus

 • současné společenské otázky – nezaměstnanost, kriminalita, neziskové organizace

 • mezinárodní vztahy

 

Schopnosti kandidáta na úrovni SLP 3 z ústního projevu: 

Kandidát je schopen:

 • vyjádřit se v abstraktní rovině

 • vyjádřit názor, názor obhájit a podpořit argumenty

 • zhodnotit a kriticky se vyjádřit

 • vytvořit hypotézu

 • provést analýzu situace

 • podat detailní popis, instrukce, vyprávění

 • jasně uspořádat a rozvést myšlenky

 • formulovat projevy většího rozsahu

 • získat informace a zjistit názory

 • shrnout informace a parafrázovat

 

DEBATE STRUCTURE

Your goal is to:

            1. in general introduce the topic/the area of focus the statement is related to (= paraphrasing)

            2. present well-structured arguments in order to support your point of view

            3. be ready to provide the examiner with counterarguments if you are asked to (or be ready to react to them)

 

The idea of the debate is that the topic discussed is literally narrowed down, illustrated below.

Gay and lesbian couples should not be allowed to adopt any children as they do not show a healthy picture of a family as an institution.

 

THE INTRODUCTION = paraphrasing of the statement above.

E.g. Well, it is true that in the recent years one of the frequently discussed issues within the society is the capability of mono-sexual partnerships to raise a child.                                         

 

CHOSING YOUR PART = supporting your point of view by strong arguments.

E.g. From my perspective, I am not convinced that the gender plays such a significant role in the upbringing of a child as the scientists might claim so. And add more arguments to illustrate your point of view. Moreover, I believe that ….

 

BEING READY TO REACT = one of the examiners might on purpose disagree, be ready to argue.

E.g. I see your point, I can imagine that placing a child into a gay or lesbian family might trigger certain tensions in the neighbourhood However, I strongly believe that with love and mostly respect one can create a well-functioning family.

Fingers crossed!
bottom of page