top of page

TEACHING CHILDREN IS A REAL CHALLENGE!

RESPECT
"Never look down on anybody unless you´re helping him up"                                                                                          Jesse Jackson

O CO JDE PŘEDEVŠÍM

Při výuce anglického jazyka u dětí jakéhokoliv věku je nejdůležitější nezabít jejich přirozenou touhu objevovat a učit se novému a zároveň jejich zanícenost podpořit správně volenou metodikou výuky. Nejde přece o to, abychom měli doma plynně mluvícího druháčka. Jde o to, aby děti samy toužily učit se a uměly jazyk ve svém prostředí přirozeně používat.

 

SCHOPNOST POROZUMĚT

Podle mnohých studií jsou děti schopny porozumět základním významům svého mateřského jazyka už dávno před tím, než jsou samy schopné samostatného projevu. Z tohoto principu vychází i výuka cizí řeči u dětí zejména v předškolním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by byly samy schopné jej v tomto jazyce formulovat. Pomocí mimiky, gest či obrázků chápou děti smysl celých pokynů či výroků. Dochází tak k přirozenému osvojování cizí řeči, jak je tomu v mateřském jazyce.

STŘÍDÁNÍ ČINNOSTÍ

Děti se při činnostech soustředí zpravidla pouze několik minut. K udržení jejich pozornosti je proto velice důležité tyto činnosti střídat. Pohádky, kde jsou děti klidnější a více poslouchají či doplňují pouze pár slov jsou obměněny za písničky, kdy se děti plně pohybově i hudebně zapojí apod.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A PODPORA

Malé skupinky, ve kterých děti učím, mi umožňují individuálně se věnovat každému dítěti. Je velice důležité, aby dítě získalo ve svém snažení pocit jistoty. Nečekám od svým malých studentů, že vše zvládnou hned, už samotné snažení či reakce na pokyn v cizím jazyce je úspěch a děti za ně chválím. Získají tak pocit jistoty a podpory ve svém snažení.

 

ŽIVÉ UČENÍ

Výuka cizího jazyka u dětí nemůže připomínat klasickou výuku v lavicích a strohým cvičením se slovy. Pro děti je mnohem zábavnější učení cizího jazyka formou her, pohádek, písniček či scének. Zapojením se do těchto pohybových a hudebních aktivit dochází k přirozenějšímu a efektivnějšímu osvojování základů cizího jazyka.

 

POUŽÍVÁNÍ MATEŘSKÉHO JAZYKA

Během výuky používám buď důsledně jen cílový jazyk, nebo účelně využívám i mateřský jazyk, a to zejména u dětí v předškolním věku. Použitím mateřského jazyka během výuky umožním dětem, aby vyjádřily to, co ještě v cílovém jazyce vyjádřit neumí. Díky tomu také zvýším jejich sebejistotu a ony se začnou častěji a jistěji vyjadřovat v cizím jazyce. A pokud děti při komunikaci v cizím jazyce doplněné mimikou či gesty tápou, co mají udělat, užitím mateřského jazyka jim při zadávání instrukcí pomohu. Zároveň ale při komunikaci v cizím i mateřském jazyce dbám na to, aby určité činnosti (např. písničky či říkanky) či určité časové období probíhaly komunikace pouze v cizím jazyce.

Děti jsou opravdová výzva - najít si cestu k nim a porozumět jim. Celý koncept výuky musí být dokonale promyšlený... pak přichází radost z učení a děti se v komunikaci v cizím jazyce viditelně zlepšují.
8_edited
48_edited
28_edited
IMG_20190911_142655_edited
20_edited
6_edited
14_edited
18_edited
10_edited
bottom of page